EEN GLOBAAL BELEID OM HET AANTAL IMAGOVERLAGENDE BEDRIJVEN/WINKELS TERUG TE DRINGEN.

EEN GLOBAAL BELEID OM HET AANTAL IMAGOVERLAGENDE BEDRIJVEN/WINKELS TERUG TE DRINGEN.

21 - 12 - 2011

Rond het fenomeen van nachtwinkels is er al heel wat te doen geweest. Enerzijds voorzien ze in een socio-economische behoefte, maar anderzijds kunnen ze ook voor heel wat overlast zorgen, zeker als ze hun activiteit voornamelijk concentreren op  de verkoop van alcohol aan uitgaande jongeren.

Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem en tracht er al jaren iets aan te doen, met wisselend succes.

Vooreerst is er het vergunningspichtig maken van een functiewijziging, waardoor er in principe geen nieuwe nachtwinkels meer kunnen bijkomen (momenteel 29).

Vorig jaar werd er een belastingsreglement goedgekeurd  waarin is bepaald dat elke nachtwinkel een openingstaks moet betalen van 6000 euro en een jaarlijkse belasting van 1500 euro (in de begroting van 2012  zijn hiervoor 43.500 euro ontvangsten ingeschreven).

Open Vld heeft het belastingsreglement vorig jaar niet goedgekeurd omdat we twijfelen aan de efficiëntie van deze belasting.

Die belasting kwam er nadat het stadsbestuur werd teruggefloten door de Raad van State omwille van een reglement dat bepaalde dat binnen de ring geen alcoholhoudende dranken mochten worden aangeboden tussen middernacht en 8 uur ‘s ochtends en dit van 1 juni tot  en met 30 november. De nachtwinkeluitbaters van het centrum voelden zich gediscrimineerd.

In het nieuwe gecoördineerd politiereglement, dat vandaag ter stemming voorligt, komt dit reglement  in aangepaste vorm  terug. Binnen bepaalde zones in het centrum van de stad en vallende binnen dezelfde tijdslimieten als eerder aangegeven, mogen zowel nachtwinkels als gewone horecazaken geen drank aanbieden die niet ter plaatse (of op de terrassen) wordt geconsumeerd. Nachtwinkels hebben evenwel geen slijterijvergunning om dranken aan te bieden die ter plaatse worden geconsumeerd.

Kort betekent dit, dat het vroeger betwiste reglement in een andere vorm terugkomt.

 

Vestigings- en exploitatievergunning aan mekaar koppelen.

Onze partij is reeds langer voorstander van een meer globale aanpak om het aantal imagoverlagende bedrijven (nachtwinkels, belwinkels,...fakbars) terug te dringen en beter op te volgen.

Om concentraties van imagoverlagende bedrijven  te voorkomen  moeten de vestigingen binnen een bepaalde straal worden beperkt (vestigingsvergunning).


Een gemeentelijk reglement moet worden opgesteld waarin specifieke overlastdelicten rond nachtwinkels of andere imagoverlagende bedrijven worden aangepakt, door administratieve sancties voor al wie de overlast veroorzaakt.

In dit reglement kan worden vermeld dat men zijn zaak op een ordentelijke manier moet runnen overeenkomstig alle betrokken reglementeringen onder meer in zake openingsuren, hygiëne, fiscaliteit, vergunningen, sociale wetgeving, milieu, overlast.

Alleen als men bereid is die duidelijke richtlijnen na te leven kan men een exploitatievergunning krijgen, die evenwel bij overtreding dadelijk kan worden ingetrokken (een dergelijke exploitatievergunning wordt nu reeds opgelegd aan de horeca).


Het stadsbestuur voert nu een  ontradend beleid, maar moet ook aandacht besteden aan die nachtwinkels die er nu zijn en niet dadelijk zullen verdwijnen. In die zin is een exploitatievergunning, met strikte afspraken, noodzakelijk.

Deze aanpak werkt in diverse  andere steden. Het blijft echter steeds improviseren omdat een duidelijk federaal kader ontbreekt.

Namens Open Vld Leuven

Luc Ponsaerts
21/12/2011