VERKEERSCIRCULATIEPLAN: TE VEEL EN TE SNEL!

VERKEERSCIRCULATIEPLAN: TE VEEL EN TE SNEL!

07 - 06 - 2016

Leuven is een  historische en zeer levendige stad die bruist en groeit. Een creatieve stad waarin men kan leven en beleven, waar men kan ondernemen, werken en vieren, sporten en studeren. Juist dit alles maakt van een plek   een stad! Maar waar ook een lange termijn aanpak moet zijn die levenskwaliteit en duurzame mobiliteit garandeert.

Met het verkeerscirculatieplan, dat nu ter stemming voorligt, tracht het stadsbestuur dit laatste waar te maken.

Wij vinden evenwel dat deze meerderheid haar huiswerk te overhaast en  niet grondig genoeg heeft gemaakt.

Je zou toch verwachten dat men zou uitgaan van een globale aanpak en dat dit circulatieplan  ingebed zou zijn in  een vernieuwd en aangepast mobiliteitsplan. Het laatste,  van de groep Planning uit Brugge, dateert van 2002.

Leuven is misschien wel de fietsstad van Vlaanderen! Waar andere kleinere steden reeds jarenlang een fietsbeleidsplan hebben ontbreekt dit hier nog steeds.

Een busplan dat potten breekt?

Neen, het blijft aanmodderen en ja-knikken tegen  De Lijn. Wat ons wel verheugt is dat men blijkbaar nu toch gelooft  in een systeem van shuttles, die  het centrum snel en efficiënt moeten bedienen  vanuit goed uitgebouwde randparkings.

Een parkeervisie om het imago van Leuven als dure parkeerstad te keren  missen wij reeds jaren.

Men zou verwachten dat het stadsbestuur  eerst van dit alles werk  zou maken en dat het circulatieplan de afronding, de kers op de taart, zou zijn of dat men ten minste de tijd neemt!

Dat men eerst zou trachten om de weerslag van dit circulatieplan te berekenen op de ring, de deelgemeenten en de reeds overvolle steenwegen.

Neen hoor! In Leuven spant men de kar voor de paarden!


De Gentse gemeenteraad heeft haar circulatieplan goedgekeurd op 23 februari van dit jaar. Het wordt, na een uitgebreide reflectieperiode, en een aanlooptraject, van kracht op 3 april 2017. Dit is het begin van de paasvakantie met als argumentatie dat het dan rustig is.

En wat doet men in Leuven? Juist! Op het einde van de vakantie op 28 augustus, wanneer Leuven terug druk wordt, zal ons circulatieplan worden gelanceerd! Begrijpen wie begrijpen kan!

Maar ons stadsbestuur is niet wars van enige symboliek. 28 augustus is het Leuven Autovrij, waardoor sommige kwatongen nu beweren dat het circulatieplan vooral op de maat van Leuven Klimaatneutraal is geschreven.

Voor ons is het nog steeds onbegrijpelijk waarom het allemaal zo snel moet gaan.

De consultaties, info- en terugkoppelingsmomenten hebben meer vragen doen rijzen dan antwoorden gegeven.

 

Het invoeren van een verkeerscirculatieplan is een delicate en belangrijke opdracht die verregaande gevolgen kan hebben en mensen ook wat bevreesd maakt, omdat ze niet altijd goed weten waar ze aan toe zijn.

Door wat meer tijd te nemen, via een gefaseerde invoering en de discussie niet te mijden kan men de nodige goodwill creëren.

Vooral handelaars die het moeten hebben van de bereikbaarheid van hun zaak zijn terecht ongerust en zoeken soms persaandacht om hun angst te ventileren.

Handel en horeca zijn in volle transitie, overgang. Retailspecialisten beweren dat er in  de nabije toekomst in  België slechts 50.000 van de 80.000 winkels zullen overblijven. De opkomst van e-commerce zal het aantal fysieke winkels  verder terugdringen. We kunnen ons de vraag stellen hoe onze steden er binnenkort zullen uitzien en hoe het beleid hiermee omspringt.

Ook in Leuven begint de leegstand in sommige delen van de stad, om diverse redenen, opvallend te worden.

In  tijden dat de handel en de horeca  het al niet gemakkelijk hebben kan een dergelijk plan nefast zijn voor Leuven als bruisende stad. Een verdere leegloop van winkels en horeca dreigt als het centrum moeilijk te bereiken is. Stilaan valt  het leven in de stad stil.

Het stadsbestuur speelt hier een zeer riskant spel en heeft een niet te benijden verantwoordelijkheid.

Zeker omdat Leuven, al of niet terecht, nu reeds de reputatie heeft van een lastig bereikbare en dure parkeerstad  te zijn.


Men beweert, dat het eerst even zal  doorbijten zijn, maar  daarna zou de stad een stuk aantrekkelijker en aangenamer zijn. Ondertussen is elke kleine zelfstandige die  sneuvelt   telkens een persoonlijk drama te veel!

Deze niet eensgezinde meerderheid, zie de pinksterdemarche van CD&V, begaat een kapitale fout door dit plan snel en ondoordacht te willen uitvoeren.

Daarom pleiten wij voor een geleidelijke invoering van verkeersvrije of autoluwe zones, die definitief kunnen worden aangelegd  en niet via een bric-à-brac-inrichting.


Wanneer de bereikbaarheid van de stad en de parkeermogelijkheden verminderen dan moet je de bezoeker en de inwoner iets in de plaats geven. Een goed ingerichte publieke ruimte biedt soelaas en doet mensen vergeten wat zij denken te missen.

Het Hogeschoolplein, het Smoldersplein, het Damiaanplein, het Hooverplein, die reeds veel eerder definitief zouden moeten zijn ingericht, krijgen nu een tijdelijke aanleg!

We kunnen ons natuurlijk  de vraag stellen of het niet beter is om het centrum pas verkeersvrij of luw te maken als men ook de financiële middelen heeft om de publieke  ruimte kwaliteitsvol aan te passen.

Men tracht de handelaars te paaien  door het aantal Shop&Go-plaatsen uit te breiden van veertig naar honderd. Dit systeem, een primeur voor Kortrijk, werkt daar prima en werd zelfs gelauwerd. Na een korte proefperiode werd de capaciteit daar uitgebreid tot ongeveer 240 plaatsen.

Wij dringen er op aan om dit snelparkeersysteem in Leuven na invoering dadelijk te evalueren. Het mag niet de bedoeling zijn om zoekverkeer aan te trekken, maar wel om het ophalen van goederen door shoppers te vergemakkelijken. Men moet nagaan of deze sensor gestuurde parkeerplaatsen juist zijn ingeplant en waar er volgens de handelaars  nog ontbreken. Ook de aanpassing van de tijdspanne van dertig minuten mag geen taboe zijn!

 

De verzuchting van de handelaars van de Bondgenotenlaan om deze centrale laan de zaterdag terug te geven aan de flanerende shopper moet in samenspraak verder worden onderzocht.

Dagelijks worden wij aangeklampt door mensen die niet weten waar ze aan toe zijn.

Die bijvoorbeeld een garage hebben die wat verder in een andere lus ligt en nu naar de ring worden gedreven.
Of de traiteur die klanten heeft in diverse lussen en zich “zot” rijdt van de ene lus naar de andere, telkens terugkerend naar de ring! 

Van zoekverkeer naar sukkelverkeer!

Wij zijn benieuwd wat de monitoring van verkeer en gezondheid via metingen zal opleveren en of dit circulatieplan een winst is voor het milieu.


We komen aan het luik communicatie, misschien wel het belangrijkste aspect bij een zo’n aanzienlijke ingreep.

Ook hier blijven we op onze honger zitten. De informatie via de website van de stad is tot nu toe ondermaats gebleven.

We zijn erg benieuwd hoe de webpagina er zal uit zien die het mobiliteitsaanbod in Leuven samenbrengt. Misschien met een zoekmachine zodat iedereen weet wat in zijn straat of wijk staat te gebeuren. Met een overzicht van veel gestelde vragen en een uniek mobiliteitsnummer.

Vorige vrijdag werd ik door een wat oudere dame aangesproken die op de Koning Alberlaan stond te wachten op de bus. Is het waar mijnheer dat er geen bussen meer zullen rijden in het centrum, hoe geraak ik dan nog in het stad?

Dat er dergelijke indianenverhalen leven  moet ons tot nadenken stemmen.


Ook wat  parkeerfaciliteiten betreft is er veel onwetendheid, ondanks het nog niet zo lang geleden uitgegeven Rode Parkeerboekje. De signalisatie naar sommige parkeergelegenheden laat te wensen over.  Er moet   ruimere aandacht worden besteed aan P+busformule! 

Het  stadsbestuur moet meer dan een tandje bijsteken wat communicatie betreft.

Wat  vooral  vermeden moet worden is dat de perceptie van Leuven als onbereikbare en dure parkeerstad nog wordt versterkt, dan kan de handel en horeca het vergeten! Dan rollen we de rode loper uit naar winkelbelevingscenta als Uplace.

De grote vraag is dan ook of Leuven zijn concurrentiepositie ten opzichte van dergelijke centra,  zal versterken of uiteindelijk het kneusje zal worden.

Er moet rond Leuven als handelsstad een feelgoodgevoel worden gecreëerd, als unieke plaats, waar kunst, cultuur, architectuur, het typische Leuvengevoel, de jeugdigheid, evenementen, toerisme, een inventieve horeca… het kader vormen van een bijzondere shopervaring,  kortom “Leuven My Place”.

Deze globale aanpak vanuit elke schepenbevoegdheid, om Leuven als een zeer sterk product  op de kaart te zetten, missen we nog steeds.

Ook Liefst Leuven moet intens worden betrokken bij de promocampagne.


Wij zijn resoluut tegen dit lussenplan.

Uiteraard zal de meerderheid dit wel goedkeuren dus tot onze spijt “lusje komt zo”.

Toch willen we aan deze meerderheid vragen dat ze dit circulatieplan  onbevangen en intens opvolgt en dat men de politieke moed zal hebben om, indien nodig, het plan grondig aan te passen.

Dat men eerder naar Brugge kijkt waar een dergelijk plan onlangs nog werd teruggeschroefd, dan naar Brussel waar men halsstarrig blijft volharden ondanks de jammerklachten van de handelaars.

Het lussenplan na één jaar evalueren is geen goed idee, er zou een brede opvolgingscommissie, een soort van mobiliteitsparlement moeten komen, met gewone burgers en allerlei stakeholders, die zorgt voor een zeer nabije maandelijkse follow-up om zo  kort op de bal te spelen.

Tot slot nog een kleine opmerking. Jarenlang heeft men de Sint-Pieterskerk gerestaureerd en nu suggereert men om de toeristische bussen te verplaatsen van het Ladeuzeplein naar het Margarethaplein, dat nu al een busstation lijkt. Kan het nog cynischer, nog meer bussen in het aantrekkelijk hart van onze stad. Mooi circulatieplan!

Voor Open Vld-fractie

Luc Ponsaerts
30/05/2016