STEDELIJK ONROEREND ERFGOEDBELEID: PAPPEN EN NATHOUDEN.

STEDELIJK ONROEREND ERFGOEDBELEID: PAPPEN EN NATHOUDEN.

16 - 12 - 2011

Leuven behoort tot het  kransje van de zes belangrijkste kunststeden van  Vlaanderen.

In tegenstelling tot Gent, Brugge, Mechelen... hebben wij geen eigen dienst monumentenzorg. Binnen de stadsdiensten erkent men  onvoldoende expertise te hebben om waardevolle panden en stadsgezichten  van sloop te vrijwaren.

Met als resultaat   heisa en ongenoegen. Terechte verontwaardiging bij actiegroepen en  diegenen die vrezen dat onze  stad een stuk specificiteit, uitstraling en toeristische slagkracht verliest wanneer de ‘kaalslag’ niet wordt gestopt.

Maar daarnaast ook frustratie bij investeerders die denken dat ze een onbelemmerd pand kopen, maar moeten ervaren dat de regels tijdens het spel worden veranderd en  er ineens een beschermingsprocedure wordt opgestart. De rechtszekerheid mag niet in het gedrang komen.

Eind vorig  jaar en ook in de loop van dit jaar is er heel wat commotie geweest over een aantal waardevolle panden die werden gesloopt of dreigden te verdwijnen.

Onze fractie heeft toen aangedrongen op een actiever, transparanter en rechtszekerheid biedend onroerend erfgoedbeleid.

In een tijd dat er krapte is op de studentenkamermarkt en de huizenjacht floreert, is het niet uitgesloten dat speculanten nog meer karakteristieke panden opkopen en slopen om ze te vervangen door  woonkazernes in een  architectonisch inspiratieloze stijl. Hiertegen zijn wij onvoldoende gewapend.

Na een jaar van vage beloftes is er beleidsmatig niets veranderd.
Het blijft bij een geval per geval benadering, zonder dat dit kadert in een globaal en coherent onroerend erfgoedbeleid, m.a.w. pappen en nathouden!

 

 

We herinneren dan ook graag aan  onze eisen die we eind vorig jaar hebben geformuleerd:

- dringend aanwerven van een gespecialiseerde, stedelijke monumentenambtenaar,
- die kan de nodige expertise leveren voor het creëren van een eigen dienst monumentenzorg,
- deze dienst kan o.a. werken aan een verdere inventarisatie van het bouwkundig erfgoed en oplijsten wat we absoluut willen behouden,
- ‘de algemene bouwverordening Leuven’ uitbreiden om zo bepaalde panden of stadsgezichten, opgenomen in de inventaris, van sloop te vrijwaren,
- nauwer samenwerken met andere kunststeden om deskundigheid rond deze materie uit te wisselen,
- bij aanvang van de volgende legislatuur een onroerend erfgoedbeleidsplan opstellen...

Luc Ponsaerts,