ZORGBEDRIJF LEUVEN BAART ONS ZORGEN!

ZORGBEDRIJF LEUVEN BAART ONS ZORGEN!

28 - 06 - 2015

Reeds herhaalde malen heeft het OCMW de intentie uitgesproken om zich om te vormen tot een Zorgbedrijf.

Men motiveert dit door erop te wijzen dat de laatste decennia het zorglandschap voor ouderen grondig is veranderd.  Daar waar vroeger lokale overheden veelal  de nood lenigden is deze situatie momenteel grondig aan het wijzigen. Bijkomende private zorginitiatieven nemen alsmaar een  prominenter  plaats in.

Niettemin, is het openbaar zorgaanbod nog steeds essentieel en nodig als regulator en behoeder van een kwaliteitsvolle  en betaalbare dienstverlening, al dan niet in samenwerking met privé-initiatieven of via vormen van verzelfstandiging.

Daardoor dringt er zich een doorgedreven modernisering op om de publieke zorgaanbieders de nodige slagkracht te geven.

Daarom gaat men er in het Leuvens OCMW vanuit dat men  moet komen tot een “publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap”, met name een OCMW vereniging, of “Zorgbedrijf Leuven”.

Goed, het lijkt best ingewikkeld, onze verwondering was dan ook zeer groot dat nu ineens en holderdebolder dat bedrijf er moet zijn begin 2016. Niets tegen een Zorgbedrijf, maar wel tegen de manier waarop.


Ik heb het dan ook niet nagelaten om als gemeenteraadslid te ageren en mijn verwondering uit te drukken.


 

 

Hier volgt een samenvatting van mijn tussenkomst (22/06/2015):


Tot voor een paar maanden heb ik het genoegen gehad om te mogen zetelen in de OCMW-raad.

Ik wil even citeren uit een tussenkomst die ik toen heb gedaan op  13/02/2014:

“Zo lezen wij in een van de actieplannen dat men zich voorneemt om een zorgbedrijf op te richten tegen januari 2015. Het is kort dag. Ik zou graag willen weten wat dit eigenlijk inhoudt.
Is dit louter een juridische constructie, welke consequenties heeft dat voor het personeel, welke meerwaarde kan dit creëren qua service naar doelgroepen, hoe ziet de bestuurlijke structuur er uit, wordt er geen loopje genomen met de democratische controle…vragen die een antwoord verdienen”

Tot zover mijn vraag  begin 2014. Daarna heb ik nog dikwijls geïnterpelleerd om te weten hoe ver  men stond. Ook heb ik telkens aangedrongen om zoveel mogelijk informatie te krijgen over deze toch wel zeer belangrijke stap in het sociaal beleid van onze stad. Ik heb ervoor gepleit  om ook de oppositie hier  maximaal bij  te betrekken en om zeker  een informatie- en discussiemoment te organiseren, voor het op de raad zou komen.

Niets van dit alles!

Plotseling staat het geagendeerd op de laatste OCMW-raad van 18/06, waar het uiteraard met acht tegen vier onthoudingen werd goedgekeurd.
Een voorbereidende discussie op de gemeenteraad van 22/06 is er praktisch niet geweest. Alleen op het Bureau van de Raad werd het  even besproken. Op de betrokken commissie van Sociale Zaken  en o.a. OCMW-aangelegenheden is het niet geweest. De laatste aangepaste of toegevoegde documenten werden ons vanochtend  (22/06) om 10u.31  gemaild

Waarom moet dit nu op  een drafje worden afgehandeld?

Waarom kan dit punt niet worden uitgesteld, zodanig dat er voldoende reflectietijd is.

Toen men, in Leuven, de intentie had om een zorgbedrijf te starten kende men de conceptnota van de Vlaamse regering van 16 januari 2015  i.v.m. de Integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen nog niet. Er werd nadrukkelijk  verwezen naar de centrumsteden die geen uitzondering zouden krijgen.

En wat lezen we in een boekje uitgegeven door het VVSG:

“Let op met het nemen van structurele beslissingen met zwaarwegende gevolgen  vooraleer de precieze contouren van de nieuwe wet en regelgeving bekend zijn. De Vlaamse regering mikt op een goedgekeurd decreet tegen de zomer van 2017. Daartegen zou ook de federale wetgeving  aangepast moeten zijn. Zeker tot die tijd raden we besturen aan om geen stappen te zetten die andere nadien onmogelijk maken of die slechts met veel bijkomende kosten kunnen worden teruggedraaid”

Is het verstandig van nu een zorgbedrijf op te starten dat 90 % van het OCMW opslorpt? Doet men  geen voorafname op de hele integratie in de stad en hypothekeert men dan niet  mogelijke rationalisaties.


In de conceptnota van minister Homans lezen we het volgende:

"De administratie van het OCMW wordt ondergebracht in de eigen gemeentelijke administratie. Mits grondige motivering kan de uitvoering van bepaalde sociale taken/opdrachten van het sociaal beleid (bijzondere diensten, woonzorgcentra, ziekenhuizen) worden ondergebracht in verzelfstandigde entiteiten, al dan niet in samenwerking met andere actoren uit de private sector."

Is Leuven deze integratie genegen? Of wil men alles bij het oude houden en voor de schone schijn het bordje OCMW vervangen door Zorgbedrijf?

Het kan niet de bedoeling zijn een gigantisch Zorgbedrijf te maken dat simpelweg àlle diensten van het huidige OCMW overneemt.

Er zijn limieten aan datgene wat gemeentelijk kan worden verzelfstandigd.

De intentie van de Vlaamse regering is  dat alles wat administratie is binnen een OCMW (personeelsdienst, sociale dienst, financiële dienst, informatietechnologie,  communicatie, facilitaire diensten, preventie, bescherming op het werk,.....) MOET geïntegreerd worden in de stedelijke administratie. Indien  alles  naast elkaar blijft bestaan, mis je immers de schaalvoordelen en de efficiëntiewinsten.


Er blijven vele vragen en de antwoorden vinden we niet terug in de ontvangen documenten.

Het lijkt me evenwel onmogelijk, binnen het tijdsbestek van een gemeenteraad,  om hier de discussie ten gronde te voeren.

Tot zover mijn tussenkomst in de gemeenteraad.

Luc Ponsaerts
0477 662937

 

TER INFORMATIE :

het Jaarverslag van het OCMW 2014:

http://www.ocmw-leuven.be/binaries/jaarverslag_2014_OCMW%20Leuven_mailing_tcm66-79442.pdf

tekst over het zorgbedrijf op de website van het OCMW:

http://www.ocmw-leuven.be/over/nieuws/zorgbedrijf-bundelt-zorgaanbod-van-kinderopvang-tot-woonzorgcentra.jsp